Pháp lý nhà phố La Casa Villa - Chuyển nhượng hợp đồng, thuế, phí


Pháp lý nhà phố La Casa Villa

Quyền chuyển nhượng hợp đồng, thuế, phí của 09 căn nhà phố dự án được quy định cụ thể trong hợp đồng pháp lý nhà phố La Casa Villa, cụ thể như sau:

1. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai:

- Bên B có quyền chuyển nhượng hợp đồng khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho Bên B chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng này phải được lập thành văn bản, có xác nhận của Bên A vào văn bản chuyển nhượng hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Bên B với Bên A. Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện cho Bên B và bên thứ ba hoàn thành việc chuyển hượng hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

- Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng sau cùng sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Bên B và Bên thứ Ba nhận chuyển nhượng có trách nhiệm phải nộp cho các cơ quyền Nhà nước có thẩm quyền, hoặc phải đóng cho Bên A và Bên A phải nộp lại cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mọi khoản thuế và phí, lê pí phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc mua bán căn nhà biệt thự hình thành trong tương lai theo hợp đồng và việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai có liên quan. Mức thuế, phí, lệ phí do nhà nước quy định.

*Chú thích:
Trong hợp đồng pháp lý nhà phố La Casa Villa, trừ khi có sự giải thích khác đi, những thuật ngữ dưới đây sử dụng trong hợp đồng được hiểu như sau:
- “Bên A” có nghĩa là Công ty TNHH Đầu tư RITM-MEKONG.
- “Bên B” có nghĩa là Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở thuộc dự án La Casa Villa.
- “Các Bên” có nghĩa là Bên A và Bên B.
-“Bên Thứ Ba” có nghĩa là bất kỳ tổ chức cá nhân nào khác không phải các bên trong hợp đồng pháp lý nhà phố La Casa Villa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét